• Toll Free Number: 0771 - 10 30 00
  • Mån till Fre: 9 am - 6 pm und Lör 9 am - 1 pm

Allmänna rese- och betalningsvillkor

1. Avtalsparter

Avtalsparter i det reseavtal som skall slutas är researrangören och huvudresenären, som handlar för sig själv och/eller för tredje man. Den därvid företrädda tredje mannen är medresenären, som hädanefter också betecknas som resenären. Följande resevillkor utgör grundvalen för reseavtalet och reglerar innehållet i det ingångna avtalsförhållandet för genomförande av fartygskryssningar, även med verkan för medresenärerna mellan huvudresenären och Inter-Connect Marketing Consulting und Representations Services GmbH – nedan kallat ICO -, som legalt företräds av Geschäftsführer Bernhard-Peter Franz med säte i 80636 München, Arnulfstr. 31, Tyskland, tel.: 0771-10 30 00 registrerat i det tyska bolagsregistret vid Amtsgericht München under: HRB 90362. ICO är såtillvida researrangör i 651a § BGB:s mening och i enlighet med 3 § Lag om paketresor-Sverige. ICO kan i enstaka fall även uppträda som reseförmedlare, detta kräver dock en klar och omissförstålig överenskommelse.

2. Avtal om kryssning

2.1 ICO ger resenären på sin hemsida www.princesscruises.se möjlighet att innan en bindande anmälan till en kryssning göra en icke bindande anmälan om intresse för en kryssning och såtillvida det aktuella bokningsläget vid tidpunkten för interesseanmälan möjliggör det, redan välja ut önskade hytter (den icke bindande interesseanmälan kallas härefter ”optionsbokning”). Erbjudandet om möjlighet till optionsbokning innebär inget anbud från ICO’s sida om slutande av reseavtal och inget antagande av ett anbud från resenärens sida. Såvida resan vid tidpunkten för optionsbokningen inte är utbokad, respektive de önskade hytterna finns till förfogande, kommer ICO att efter ingången av resenärens intresseanmälan reservera optionsbokningen i 3 dagar inklusive dagen för optionsbokningen. Resenären erhåller efter ingången av optionsbokningen per e-mail en bekräftelse på reserveringen av vilken reserveringstiden framgår.

2.2 I och med anmälan till en kryssning erbjuder resenären ICO ett bindande slutande av reseavtalet. Anmälan gäller även för alla i anmälan angivna medresenärer. Anmälan, d.v.s. avtalsanbudet, kan ske skriftligen, per telefon, muntligen eller online. I den händelse att en optionsbokning i enlighet med punkt 2.1 gjorts sker anmälan från resenären med en skriftlig bekräftelse av optionsbokningen. Bekräftelsen sker regelbundet via ICO’s  partnerresebyrå, som resenären rekommenderas vid optionsbokningen.

2.3 Reseavtalet sluts i och med att den skriftliga resebekräftelsen/fakturan från ICO tillställes resenären eller den av resenären anlitade resebyrån och gäller för alla i anmälan angivna medresenärer på grundval av dessa resevillkor, som huvudresenären godkänner även med verkan för alla av honom angivna medresenärer.

2.4 Avviker innehållet i reseavtalet från anmälan, gäller denna resebekräftelse som ett nytt anbud, till vilket ICO är bundet i 10 kalenderdagar. Reseavtalet är bindande på grundval av det nya anbudet, om resenären inom den bindande fristen förklarar sig anta detta uttryckligen eller på annat sätt (t.ex. genom betalning av resans pris eller del därav, påbörjande av resan). Avvikelsen skall påpekas för resenären. De i katalogen angivna priserna är riktpriser för en dubbelhytt för två personer. De för reseavtalet gällande priserna  återfinns i resebekräftelsen. De kan dagligen hämtas i förväg via resenärens resebyrå eller på nätet under www.princesscruises.se .

2.5 För handikappade resenärer måste handikappet meddelas vid anmälan. Gravida skall fram till vecka 23 i graviditeten skicka ett godkännande läkarintyg om att inget hinder för resan föreligger till ICO vilket ska även medföras vid check-in. Har resenären vid resans påbörjande uppnått eller under tiden för resan kommer att uppnå vecka 24 i graviditeten tillåts resenären ej delta i resan. ICO förbehåller sig rätten att avböja en reseanmälan när de fysiska eller hälsomässiga förutsättningarna för resan  enligt ICO:s medicinska rådgivare inte föreligger.

3. Prestationsomfång

3.1 Reseprestationens omfång framgår av prestationsbeskrivningen i den för resetidpunkten gällande resekatalogen liksom de härtill refererade uppgifterna i resebekräftelsen. Researrangörens prestationer består av transport och inkvartering av resedeltagarna i de bokade hytterna på kryssningsfartyget, helpension under kryssningen samt uppstående hamnavgifter i enlighet med resebeskrivningen i katalogen jämte samtliga däri upptagna hänvisningar och kommentarer liksom även de härtill refererade uppgifterna i resebekräftelsen.

3.2 I prestationsomfånget ingår inte flyg eller andra transporttjänster från resenärens hemort till embarkeringshamnen eller tillbaka från debarkeringshamnen. Dessutom ingår ej hotellarrangemang före eller efter resan, såvida inte dessa prestationer är del av de i prospekt/kataloger beskrivna och bekräftade avtalsprestationerna. Är dessa prestationer ej del av katalogerbjudandet kan resenären låta sammanställa sådana prestationer i enlighet med sina önskemål. De bekräftas av ICO som extraprestationer och blir en del av reseavtalet. Om det gäller särskilda regler för extraprestationerna skall resenären hänvisas till detta, i synnerhet om andra presterandens allmänna affärsvilkor kommer att gälla. Såtillvida ICO uppträder i enlighet med  siff. 1 sista stycket i enstaka fall endast som reseförmedlare, gäller den berörda researrangörens/presterandens allmänna resevillkor som blir del av avtalet mellan resenären och den berörda researrangören/presteranden.

3.3 Vid motsägelser är resebekräftelsen avgörande. I prestationsomfånget ingår även nyttjandet av de inrättningar ombord som inte särskilt kännetecknats som avgiftsbelagda. I prestationsomfånget ingår ej främmande prestationer som endast förmedlas av ICO, som t.ex. utflykter, idrotts- eller kulturtillställningar o.s.v. när dessa prestationer uttryckligen och omissförståligt kännetecknats som främmande prestationer under angivelse av personen som genomför prestationen.

3.4 Översändandet av resedokumenten skall ske till resenären eller den av honom anlitade resebyrån senast sju dagar före resans början under förutsättning att resans pris betalats fullt ut. Skulle handlingarna mot förmodan inte ha kommit resenären tillhanda, är resenären förpliktad att omedelbart sätta sig i förbindelse med den av honom anlitade resebyrån eller i annat fall med ICO för klarläggande.

3.5 Ofta erbjudas garantihytter. Det betyder att hytten bokas till vanlig pris i valt kategori utan fast hyttnummer. Vid boking av garantihyttt får du får åtminstone valt hyttkatagori eller en högre kategori. Hytten som tilldelas senast  vid incheckning kan inte ändras. Önskemål om belägenhet och hyttnummer kan inte tas hänsyn till.

4. Betalning

4.1 Resenärens betalningar för reseavtalet enligt 651 a § BGB är säkrade enligt 651 k § BGB, Tyskland. Genom föreläggande av ett säkerhetsbevis (”Sicherungsschein”)  ställs en säkerhet jämförbar med säkerheten enligt resegarantilagen, Sverige. Säkerställandet skall noggrant iakttagas av ICO. Bevis om säkring av det betalda resepriset (”Sicherungsschein”) erhåller resenären tillsammans med bekräftelsen om de reseprestationer som ingår i avtalet med ICO. Beträffande förmedlade reseprestationer av tredje man är ICO förpliktat att före utlämnandet av säkerhetsbeviset undersöka dess giltighet. Vid mottagandet av delbetalningar från resenären, skall ICO lämna ut researrangörens säkerhetsbevis.

4.2 Betalningsansvarig är den huvudresenär, d.v.s. den resenären som gjort anmälan även om anmälan omfattar ytterligare medresenärer. Huvudresenären ansvarar för betalningen av det pris som redovisats honom även om det rör sig om andelar som beträffar medresenärer/resedeltagare. I och med mottagandet av den skriftliga resebekräftelsen och utgivandet av säkerhetsbeviset skall huvudresenären erlägga en delbetalning på 20 % av resans pris per person.

4.3 I princip skall det resterande beloppet skall utan vidare påminnelser erläggas senast 42 dagar före avresedagen utan vidare uppfordran. Även för resenärer, som har sitt hemvist utanför EU eller vid bokningar som genomförs utanför EU gäller att det resterande beloppet skall erläggas senast 42 dagar före avresedagen. Resepriset kan antingen betalas genom banköverföring eller med kreditkort (endast Mastercard eller VISA). Om betalningen görs med kreditkort (American Express) debiteras en handläggningsavgift på 1% av totalbeloppet. Kreditkortet belastas vid förfallodagen som framgår ur räkningen. Resebyrån har dessutom möjligheten att betala via autogiro.

4.4 En reseanmälan som inkommer efter 42 dagar före avresan accepteras endast på det villkor, att det fulla resepriset omedelbart betalas efter erhållandet av resebekräftelsen med kreditkort (i detta fall belastas ingen handläggningsavgift enligt 4.3). Samma gäller för resenärer med hemvist utanför EU eller vid bokningar utanför EU i enlighet med punkt 4.3, 2 meningen vid en amnälan efter 42 dagar före avresedagen.

4.5 Har det debiterade priset för resan inte inkommit i rätt tid i enlighet med avtalet och betalas inte beloppet efter betalningspåminnelse inom den i påminnelsen angivna fristen är ICO berättigat att häva avtalet. I förevarande fall äger ICO rätt att debitera de i punkt 8.1 angivna kostnaderna för hävandet.

5. Ändring av prestationerna

5.1 Researrangören förbehåller sig rätten till ändringar eller avvikelser från de avtalade väsentliga reseprestationerna om dessa är skäliga för resenären. Detta är fallet när ändringen i sig är oväsentlig men nödvändig, när den varit oförutsebar och inte väsentligen inkräktar på resans helhetsupplägg. Såtillvida de ändrade reseprestationerna själva är behäftade med fel, påverkas inte resenärens eventuella anspråk på grund av fel i resan. Utbyte av ett icke tillförsäkrat flygbolag är tillåtet. I fall av en ändring i resan meddelar ICO omedelbart resenären detta när skälet för ändringen blivit känt. Om en väsentlig ändring till resenärens nackdel av en väsentlig reseprestation föreligger, är resenären berättigad att frånträda avtalet kostnadsfritt eller kan välja en kostnadsfri ombokning till en likvärdig ersättningsresa om en sådan resa kan erbjudas av ICO. Resenären måste omedelbart meddela sitt önskemål.

5.2 Omfattar reseavtalet även ett paket för till- och frånresor är ICO berättigat att ändra de först angivna ankomst-  och avgångstider för flyget, liksom även det ursprungligen angivna flygbolaget, såvida detta blir nödvändigt  av t.ex. organisatoriska eller tekniska skäl och skälen först uppstått efter reseavtalets slutande. ICO informerar om dessa ändringar i god tid. Har ICO undantagsvis bekräftat ett kabinnummer innan kryssningen, kan i regel ingen hänsyn tas till resenärens önskemål om ändring efter bekräftandet. ICO är berättigat att av organisatoriska skäl ändra även tilldelade kabiner såvida ändringen sker inom samma kabinkategori och är rimlig.

5.3 Ändringar av prestationerna efter kryssningens påbörjande är endast tillåtna när de är nödvändiga om de t.ex. beror på anvisningar från myndigheter, säkerhetsskäl för passagerna och besättningen och/eller force majeure och/eller för avvärjande av faror. I övrigt gäller att ändringar beträffande färdtider, färdrutter och/eller anlöpande hamnar t.ex. av väderleks- eller säkerhetsskäl under färden ensam avgörs av den för skeppet ansvarige kaptenen.

6. Ändringar av priset före resan

6.1 De i katalogen angivna priserna är riktpriser baserade på en kabin för två personer, de dagsaktuellt gällande priser är dagspriser och kan efterfrågas på ICOs hemsida www.princesscruises.se eller vid den med ICO samarbetande resebyrån. Prisuppgifter i kataloger för tilläggspaket för resan till embarkerings- och från debarkeringshamnen eller övriga särskilda prestationer i siff.3.2 . mening är också endast riktpriser. Deras gällande priser riktar sig efter ICOs prisuppgifter gentemot resenären för särskilda prestationer vid dagen för reseanmälan i enlighet med siff 2.2 . 

6.2 Oavsett härifrån är ICO berättigat att höja det i reseavtalet överenskomna priset nämligen vid höjda transportkostnader, i synnerhet bränslekostnader, särskilda prestationer som hamn- eller flygplatsavgifter, säkerhetstillägg eller ändring av den för resan gällande växelkursen.

Prisändringarna beräknas enligt följande: Vid ökning av de vid reseavtalets slutande gällande transportkostnaderna, särskilt vad gäller bränslekostnader, kan ICO höja priset för resan enligt följande beräkning:

a) Är höjningen relaterad till en sittplats/kabinbädd kan ICO kräva det faktiska höjda beloppet  av resenären/anmälaren.

b) Skulle transportbolaget kräva en höjning per transportmedel, skall de ytterligare transportkostnaderna delas mellan antal sittplatser i det avtalade transportmedlet. Det därur beräknade höjda beloppet för den enstaka sittplatsen kan ICO kräva av resenären.

c) Skulle de vid avtalets slutande gällande avgifterna som t.ex. hamn- eller flygplatsavgifter höjas gentemot researrangören kan priset för resan höjas med den andel som belöper på respektive resepris.

d) Skulle den vid avtalets slutande gällande växelkursen ändras på ett sådant sätt att kostnaderna för resan ökar, är ICO berättigat att kräva av resenären på de faktiska merkostnaderna som uppstått härigenom.

6.3 En höjning av priset är endast tillåten såvida det ligger mer än fyra månader mellan avtalets slutande och avresedag. Skulle en ändring av priset för resan ske, kommer den resande omedelbart få kännedom härom med exakta uppgifter om beräkningen av det nya priset. I vart fall är en prisändring endast möjlig fram till den 21:a dagen före resans början, därefter är en prishöjning inte längre tillåten.

6.4 Såväl vid en prishöjning på mer än 5 % av priset på resan, som vid en avsevärd ändring av en väsentlig reseprestation, kan den resande frånträda avtalet eller vid ett berättigat inställande av resan från ICO:s sida kräva deltagande i en minst likvärdig annan resa, under föruttsättningen att ICO kan erbjuda en sådan resa utan ett högre pris. Resenären är förpliktigad att göra dessa rättigheter gällande gentemot ICO omedelbart efter mottagandet av meddelandet om ändringen. Detta bör av bevisskäl ske skriftligen

7. Arrangörens rätt att frånträda avtalet

7.1 ICO kan frånträda avtalet om den resande trots uppmaning från ICO varaktigt stör genomförandet av resan eller om en av resenärerna förhåller sig så avtalsvidrigt att ett omedelbart upphävande av avtalet är rättfärdigat. Detta gäller särskilt vid brottsliga handlingar begångna av resenären. Detsamma gäller vid icke iakttagande av bestämmelserna i den så kallade ”Guest Vacation Policy”, alltså de för länderna specifika bestämmelserna och förbud, t.ex. gällande vapen- eller droginnehav, våldsdåd, förolämpande uppträdande. Resenären kommer att informeras om detta vid början av kryssningen.

7.2 Skulle resenärens psykiska eller fysiska tillstånd enligt plikttroget bedömande av ICO:s medicinska rådgivare inte tillåta en resa respektive vidareresa eftersom resenären inte kan anses i stånd att resa eller utgör en fara för sig själv eller tredje man, kan reseavtalet när som helst hävas och den vidare transporten förvägras. Dessutom har ICO rätt att frånträda ett reseavtal respektive vägra transporten om kvinnliga kunder har uppnått den 24:e graviditetsveckan eller kommer att uppnå den under resans gång.

7.3 Skulle kunden bryta mot sina avtalsförpliktelser att redan före avresan inge erfoderliga passuppgifter för vidarebefodran till vederbörliga inresemyndigheter, kan reseavtalet hävas utan utsättande av någon frist, respektive transporten förvägras.

7.4 Såvida ICO frånträder avtalet på ovan nämnda grunder och förvägrar en vidare transport, bibehåller ICO sitt anspråk på resans pris. ICO gör dock avräkning för insparade utgifter liksom för de fördelar som ICO får ur de icke i anspråk tagna prestationerna som kunnat utnyttjas på annat sätt. ICO svarar inte för merkostnaderna som uppstår för resenären. I synnerhet svarar den resande själv för merkostnader för en återtransport till sin hemort som åsamkats honom eller medresenären. Resenären bör undersöka om en extra sjukförsäkring är erfoderlig.

8. Resenärens rätt till frånträdande av avtalet före avresan och frånträdandeavgifter

8.1 Resenären kan alltid frånträda avtalet innan resans början även för övriga av honom anmälda medresenärer. Frånträdandet gäller då endast för de reseprestationer som omfattas av reseavtalet inklusive tilläggspaketet i samband med extra eller särskilt bokade prestationer såvida de har blivit beståndsdel av reseavtalet eller står i sammanhang därmed, alltså t.ex. också förmedlade till- och frånresepaket. Skulle frånträdandet endast beröra reseavtalet, alltså inte förmedlade reseprestationer, skall resenären fastlägga och förklara detta.

Frånträdandet skall av bevisskäl i princip ske skriftligen. Resenären är förpliktigad att återlämna de till honom redan överlämnade resehandlingarna. Ett uteblivet anträdande av resan bedöms som ett frånträdande. Om resan bokats direkt hos ICO är för tidpunkten för frånträdandet tidpunkten avgörande, där förklaringen om frånträdande inkommer hos ICO. Skedde bokningen och förmedlandet av vidare prestationer över en resebyrå räcker det med att frånträdandeförklaringen inkommer till denna resebyrå, annars skall frånträdandet ske separat.

8.2 ICO är berättigat att kräva ett skäligt skadestånd med avräkning för de av ICO insparade omkostnaderna och den eventuella fördel ICO erhållit genom en annan användning av reseprestationen. I stället för ett styrkande av de konkreta utgifter som ICO har haft (såvida ingen ersättningsresenär kan insättas) är ICO är berättigat att debitera ett schablonbelopp som frånträdandeavgift för varje utebliven resedeltagare. Schablonbeloppet skall beräknas från tiden för frånträdandet enligt följande:

  • fram till den 80:de dagen före resans påbörjande en handläggningsavgift på 850 SEK p. p.
  • mellan den 79:de och 60:de dagen före resans påbörjande 10 % av resans pris
  • mellan den 59:de och 45:de dagen före resans påbörjande 25 % av resans pris
  • mellan den 44:de och 15:de dagen före resans påbörjande 50 % av resans pris
  • mellan den 14:de och 8:de före resans påbörjande 75 % av resans pris
  • från och med den 7:de dagen före resans påbörjande 100 % av den delen av resans pris som utgörs av kryssningsprestationen
  • eller vid utebliven inställelse 100 % av helhetsbeloppet

8.3 Avvikande frånträdesavgifter kan gälla för speciella erbjudanden. ICO eller resebyrån informerar om dessa avvikande villkor och överlämnar innan avtalets slutande de för resan gällande särskilda resevillkoren.

8.4 Resenären rekommenderas enträget att teckna en avbokningsförsäkring.

8.5 Har resenären frånsett kryssningsprestationen bokat särskilda prestationer som t.ex. resan till och från embarkerings- resp. avgångshamn eller hotellarrangemang så höjs de ovan nämnda schablonbeloppen vid ett frånträdande med de frånträdandeavgifter de särskilda personer som genomför prestationen debiterar. ICO kommer att vidaredebitera resenären de frånträdandeavgifter som dessa uppdragstagande personer begär. Dessa avgifter kan variera mycket, vilket redan nu påpekas. Före bokningen av dessa särskilda prestationer ställer resebyrån respektive presterandens resevillkor till resenärens förfogande. I enstaka fall kan informartion inhämtas hos resebyån.

8.6 Resenären förbehålls rätten att gentemot ICO påvisa att ingen skada eller endast en mindre skada åsamkats. Detta gäller för övrigt i alla de fall där ICO för underlättandet av avvecklingen åberopar ett schablonbelopp. Vad beträffar förmedlade reseprestationer gäller de presterande personernas allmänna affärsvillkor.

8.7 Såvida en eller flera personer i en flerbäddshytt (2 eller fler bäddar) inte längre vill deltaga i resan (frånträder avtalet) är en uppsägning av hela kabinen nödvändig i förbindelse med en ombokning för de resterande resenärerna. ICO kommer att avräkna vad som erhållits för den ursprungliga reseprestationen liksom eventuellt insparade omkostnader.

9. Force majeure

9.1 Blir resan väsentligt inskränkt, försvårad eller hotad av vid avtalets slutande icke förutsebar force majeure kan resenären och även ICO frånträda avtalet. Det åligger den frånträdande att förklara och bevisa åberopade force majeure.

9.2 I händelse av force majeure gäller att ICO förlorar sitt anspråk på resans pris. Visserligen kan ICO begära skäligt skadestånd för redan utförda prestationer eller för prestationer för avsutande av resan, vars belopp ICO skall förklara och bevisa. Av merkostnaderna för transporten skall parterna betala hälften var i den mån avtalet inbegriper transporten.

9.3 Kan ett fall av force majeure föreligga, är ICO förpliktigat att upplysa resenären om alla objetivt föreliggande faror. Såtillvida föreligger en plikt för ICO att inhämta upplysningar och information, så att resenären kan kontrollera möjligheten att frånträda avtalet.

10. Garanti (avhjälpande/ersättning, prisminskning och uppsägning) och preskription

10.1 Om resan ej, eller ej avtalsenligt genomförs, kan resenären kräva avhjälpande. ICO kan förneka avhjälpanden om dessa erfordrar oproportionerligt höga kostnader.

10.2 Om resan p.g.a. fel försämras betydligt och ICO inom den av resenären satta lämpliga fristen ej avhjälper felet, kan resenären inom ramen av de lagstadgade bestämmelserna säga upp reseavtalet. Begäran om avhjälpandet skall lämnas till receptionen på kryssningsfartyget. Såtillvida förutom kryssningen andra tjänster liksom transfer och/eller flyg och/eller hotellarrangemang har bokats och ICO för dessa tjänster står som researrangör och ej enbart som förmedlare/återförsäljare (jfr. siff. 3.2), skall begäran på avhjälpande i fall av en betydande försämring av resan som följd av ettfel av tjänsten riktas antingen direkt till arrangören på plats eller till ICO. En fristsättning för avhjälpandet av fel är ej nödvändig om avhjälpandet är omöjligt eller om avhjälpandet förvägras av  ICO eller Princess Cruises reseledning, eller om en omedelbar uppsägning av avtalet är rättfärdigad p.g.a. särskilda skäl hos resenären. Med anledning av bevissäkring rekommenderas en skriftlig uppsägelse. ICO är berättigat att som avhjälpande tillhandahålla en likvärdig eller bättre ersättningsprestation, såtillvida den kan anses som rimlig för resenären.

10.3 I händelse av fel i resan enligt § 651 c, st. 1 BGB, kan resenären kräva en prisavdrag  för tiden som felet varar. För att upprätthålla anspråket skall resenären omedelbart (d.v.s. utan försumligt dröjsmål) efter det att han upptäckt felet underrättar de under siff. 10.2 nämnda ställena om detta.

10.4 Krav med anledning av ej avtalsenligt utförd resa (§§ 651c - 651f BGB) skall inom en månad efter den enligt avtal avsedda tidpunkt för resans slut anmälas hos Inter-Connect Marketing & Representations GmbH, Arnulfstr. 31, 80636 München, Tyskland (postadress se siffra 1.). Efter att fristen har löpt ut kan resenären endast göra sina anspråk gällande om fristen forsummades utan vårdslöshet. Med anledning av bevissäkring rekommenderas att kraven görs gällande skriftligen. Det hänvisas till att reseledare, reseförmedlare (resebyråer) och enskilda presterande ej är berättigade att godkänna resenärens krav gentemot ICO oavsett av vilken anledning kraven ställts.

10.5 Resenärens anspråk p.g.a. ej avtalsenligt utförd resa (§§ 651c - 651f BGB (kostnadsersättning, prisminskning, skadestånd)) och andra anspråk oavsett ur vilken rättslig grund, preskriberas efter ett år, såtillvida enligt följande under 10.6 inte en längre preskriptionsfrist är bestämd.

10.6 Resenärens anspråk ur §§ 651b – 651f BGB vilka resulterar ur skada för liv,  kropp eller hälsap.g.a. en vårdslöst pliktförsummelse av ICO eller en uppsåtlig eller vårdslös pliktförsummelse av dess lagliga företrädare eller personer som ICO använder sig av för att fullgöra sina förpliktelser preskriberas efter två år. Detsamma gäller andra skadeståndsanspråk från resenärens sida vilka resulterar ur en vårdslös pliktförsummelse av ICO eller ent uppsåtlig eller vårdslös pliktförsummelse av dess lagliga företrädare eller personer som ICO använder sig av för att fullgöra sina förpliktelser. Utomkontraktuella anspråk (deliktsanspråk) preskriberas efter tre år.

10.7 Preskriptionstiden börjar att löpa med undantag av preskriptionstiden för utomkontraktuella anspråk (deliktsanspråk) den dagen som följer på dagen då resan enligt avtal skulle har avslutats. Preskriptionstidens början för utomkontraktuella anspråk (deliktsanspråk)  rättar sig efter de lagstadgade reglerna.

11. Beräkning av merkostnader

11.1 Vid ändring av namn eller angivande av en ersättningsperson måste ICO beräkna merkostnaderna för förvaltningen inklusive de merkostnader som i enstaka fall uppstår härigenom hos andra presterande (flyg, hotell). För merkostnaderna hos ICO tillkommer i varje fall dessutom en handläggningsavgift som uppgår till SEK 650,-. Angivande av en ersättningsperson eller en namnändring är endast möjligt så länge bokningssystemet tillåter sådana ändringar. Skulle en sådan ändring vara nödvändig efter denna tidpunkt måste resan avbokas. I detta fall beräknas avbeställningsavgiften enligt punkt 8.2.

11.2 Resenären har efter det att reseavtalet slutits inga anspråk på ändringar vad gäller tidpunkten för resan, fartyget, resans påbörjande (flyg), logi eller transportsätt (t.ex. byte av hyttkategori, ändring av avresan). Önskar den resande företa en ombokning är han skyldig att ersätta de merkostnader som uppstår härvid. Ombokningar som medför en minskning av resans pris accepteras ej. ICO beräknar för de uppstådda merkostnaderna dessutom i vart fall en handläggningsavgift, som uppgår till SEK 650,- per person när en ansökan om ombokning inkommer senast den 80:de dagen innan kryssningens början och en motsvarande ändring är genomförbar. Ändringar efter den 80:de dagen före resans början, liksom ändringar för att reducera priset, är endast möjliga efter ett föregående frånträdande av avtalet. Därvid gäller schablonbeloppen för frånträdandet av avtalet (se punkt 8.2.).

12. Särskilda föreskrifter om ansvar, pass, visum samt hälsoföretskrifter

12.1 ICO kommer att meddela medborgare i en EU-stat i vilken resan erbjuds och som inte särbehandlas p.g.a. dubbelt medborgarskap, speciella inteckninar i passet eller flyktningspasset, om pass-, visum- och hälsoföreskrifter innan avtalsslut samt om eventuella ändringar av dessa innan resans början. För medlemmar av andra stater ger respektive konsulat upplysningar. Har researrangören fullgjort sina upplysningsplikter är det den resandens ansvar att tillse att förutsättningarna för resan är uppfyllda.

12.2 Skulle svårigheter uppstå t.ex. på grund av att resenären inte uppfyller pass-, visum- och/eller hälsoföreskrifterna och det kan härledas till resenärens eget beteende, kan han inte frånträda avtalet utan kostnad eller ta enskilda reseprestationer i anspråk. I detta fall gäller regleringarna i punkterna 8.1. och 9.2. motsvarande.

12.3 EU-förordningen 2111/05 om upplysning till flygpassagerare om lufttrafikföretags identitet förpliktar ICO att vid bokningen informera resenären om det/de flygbolag som utför samtliga flyg inom ramen för den bokade resan.

Skulle vid bokningen ett flygbolag ännu inte fastställts, meddelar ICO resenären om vilket/vilka flygbolag ICO som troligen genomför flyget. Så snart ICO får upplysning om det flygbolag, som faktiskt genomför flyget, kommer ICO att informera kunden härom. Skulle det flygbolag som angivits resenären som genomförande flygbolag bytas ut är ICO förpliktat att meddela kunden om bytet. Listan på de flygbolag som inte enligt EU-rätt äger utnyttjas för transport, kan man finna på internetsidan http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm .

12.4 ICO rekommenderar uttryckligen sina kunder att teckna en av- och ombokningsförsäkring (avbokningsskydd) vid bokningen, eftersom en sådan försäkring inte ingår i resans pris.

13. Ansvarsbestämmelser

13.1 ICO ansvarar inom ramen för en reseköpmans allmänna omsorgsplikt för en samvetsgrann reseförberedelse, ett noggrant urval och en noggrann övervakning av övriga presteranden, riktigheten av beskrivningar av alla angivna reseprestationer i respektive anbud och ett vederbörligen utförande av de avtalade reseprestationerna med hänsyn tagen till gällande föreskrifter i respektive målland eller målort.

13.2 ICO:s ansvar för avtalsmässiga skadeståndsanspråk, som inte gäller kroppskada, är enligt 651 h § BGB-Tyskland begränsade till tre gånger resans pris,

a) såtillvida inte ICO uppsåtligen eller av grov vårdslöshet åsamkat resenärens skada

b) såtillvida ICO endast på grund av en underleverantörs förskyllan ansvarar härför.

13.3 a) ICO’s ansvar för alla gentemot ICO riktade skadeståndskrav för sakskador som inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet är begränsat till tre gånger resans pris. Denna ansvarsbegränsning gäller per resande och resa.

b) Innehar ICO ställning som luftfraktsbolag rättar sig arrangörens ansvar efter det vid varje tidpunkt gällande reglerna i lagen om luftfrakt, Warschauerfördraget i dess gällande och användbara version från Haag eller Montrealöverenskommelsen.

c) Har ICO ställning som redare gäller de vid varje tidpunkt gällande internationella avtalen eller därpå beroende föreskrifter ur internationell rätt.

d) För skada på eller förlust av reseutrustning genom stöld, övrig förlust  utanför fartyget ansvarar ICO ej. Detta gäller inte, när sådana intrång kan hänföras till uppsåtligt eller grovt vållande från ICO’s sida. ICO:s ansvar för skada eller förlust av bagage i kabinen bestäms enligt de tvingande reglerna i Sjölagen, kap. 13.

13.4 ICO’s ansvar är uteslutet eller begränsat om, på grund av internationella överenskommelser eller av dessa beroende lagstadgade föreskrifter, det är tillåtet att underleverantörers ansvar för de av dem utförda prestationer är begränsat eller uteslutet.

13.5 ICO ansvarar ej för störningar av prestationer, person- eller sakskador i samband med prestationer som endast förmedlats av ICO (t.ex. utflykter, transporter från och till utgångsorten eller målorten), om dessa prestationer i bokningsbekräftelsen uttryckligen och med angivande av den förmedlade avtalsparten entydigt betecknats som en främmande prestation.

13.6 ICO ansvarar inte för kostnader som den resande åsamkats i och med att han kommit för sent till fartyget, såvida inte ICO enligt avtalet svarar för transporten till fartyget. Detta gäller för avgångshamnar liksom även för hamnar som anlöps under resans gång, om utflykter till lands företas av resanden i egen regi och på egen risk. Kaptenen är inte förpliktad att vänta på eventuellt försenade resenärer.

13.7 ICO ansvarar inte för skriv- respektive räknefel eller andra uppenbara felaktigheter. Påtagliga räknefel berättigar ICO att klandra reseavtalet, ICO ansvarar inte för uppgifter i resebeskrivelser från tredje man, t.ex. från resebyråer över vars uppkomst ICO inte har något inflytande och inte kan kontrollera riktigheten av. ICO har inte befullmäktigat resebyråer att avgiva garantier eller sluta avtal för ICO:s räkning som går utöver uppgifterna i prospekt respektive resebeskrivningar eller i resebekräftelsen eller står i motsats till dessa uppgifter eller ändrar det bekräftade innehållet i reseavtalet.

14. Förbud mot överlåtelse

Överlåtelse av ett anspråk från resenären till tredje man, även till make eller maka och släktingar, är i princip uteslutet. Detta gäller inte när övervägande skäl i konsumentskyddet tillåter en sådan överlåtelse. Under förbehåll av andra meningen gäller att det alltid är tillåtet att genom tredje man i främmande namn göra resenärens anspråk gällande inför domstol.

15. Dataskydd

15.1 Personliga data som resenären ställer till förfogande, bearbetas elektroniskt och utnyttjas, i den mån det är nödvändigt, för genomförandet av avtalet. Personliga data innebär informationer om en persons identitet som t.ex. namn, adress, födelsedatum och e-postadress. Nyttjandedata innebär data som inte aktivt står till förfogande utan kan åtkommas passivt, t.ex. vid nyttjandet av en website eller ett online-anbud.

15.2 ICO kommer endast att nyttja, bearbeta, spara och använda sig av resenärens föreliggande data i samband med reseavtalets fullgörande. Dessa data kommer endast för bokningens bearbetning i erforderlig mängd ges vidare till de företag som är delaktiga i reseavtalets fullgörandet. Vid anfordran meddelas kunden om vilka av hans personliga data som sparats.

16. Slutbestämmelser

16.1 Först och främst gäller de indiduellt överenskomna avtalsbestämmelserna, som kompletteras av dessa allmänna rese- och betalningsvillkor. Skulle varken i avtalet eller i de allmänna rese- och betalningsvillkoren en reglering ha förutsetts, gäller de lagstadgade bestämmelserna, i synnerhet rätten till reseavtalet. Beroende på den enligt 15.2 tillämpliga nationella rätten, ska även tas hänsyn till konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om paketresor (KOVFS 1993:3) respektive BGB-InfoV §4 ff.

16.2 Tysk rätt skall tillämpas på avtalsförhållandet mellan resenären och ICO och de därur resulterande rättigheterna och förpliktelserna. Är resenären konsument med hemvist i Sverige skall dock svensk rätt tillämpas såtillvida reglerna i svensk rätt är indispositiva till resenärens fördel och de är förmånligare för resenären än de tyska reglerna.

16.3 Är resenären konsument med hemvist i Sverige är det internationella forumet den domstol där resenären har sitt hemvist. Är avtalsparten en näringsidkare är forumet München, Tyskland.

16.4 Skulle en av bestämmelserna i de allmänna affärs- och avtalsvillkoren vara ogiltig, förblir de övriga bestämmelserna verksamma. En ogiltig bestämmelse skall i detta fall ersättas av en enligt lag tillåten reglering, som med hänsyn tagen till den ekonomiska verkan närmast motsvarar den önskade regleringen.

16.5 De allmänna resevillkoren utgör alltid i sin gällande formulering en verksam beståndsdel av reseavtalet.

 

Augusti 2016